Условия за ползване

Общи условия

Тези правила се отнасят до използването на сайта www.quizshow.online . Те могат да бъдат променяни многократно от ЕТ „Извън контрол“ Ася Алекснадрова, наричано за краткост Дружеството. Промените влизат в сила от момента на публикуването им на сайта.

По смисъла на настоящите правила:

  • Потребител е  всяко лице, което използва сайта www.quizshow.online . Използването на сайта удостоверява съгласие с настоящите правила и считано от първото си посещение на сайта, Потребителят се задължава да ги спазва.
  • Сайт  www.quizshow.online е сайтът на ЕТ ”Извън контрол“ Ася Александрова.

Цялото съдържание на сайта – в това число лога, наименования, снимки, текстове, правила, условия и др материали, са обект на закрила според българското законодателство и са собственост на Дружеството или са лицензирани за него, като са му предоставени изключителни права.

Сайтът може да се използва като  само и единствено за лично ползване и с нетърговска цел.  Всеки Потребител при посещаване на интернет страницата има право на безплатен достъп до информационните ресурси/данни на сайта. Всяко друго използване на съдържанието на сайта, като записване, копиране разпространение и др, особено ако е направено с търговска цел, може да става само след изричното, писмено разрешение на Дружеството.

Ако Потребител публикува свое съдържание на сайта,  включително текст, графика, видео или аудио, то той с това си действие предоставя и правата за неограниченото  ползване на тези материали на Дружеството. В такъв случай Дружеството не дължи заплащане на авторски права на Потребителя, а той предоставя правото съдържанието му да бъде използвано, разпространявано, възпроизвеждано, публикувано и др. по всички известни способи за максимално допустимия законов срок.

Потребителите се задължават да публикуват само авторски материали или такива, на които притежават авторските права.

На сайта е забранено публикуването на порнографски материали, агитацията към расова, полова или етническа дискриминация, стимулиране употребата на наркотици и други упойващи средства, подтикването към жестокост и насилие, както и други материали, чието съдържание противоречи на действащото законодателство.

Не е допустима употребата на обидни думи и квалификации и увреждането на доброто име или правата, в това число и авторските, на трето лице.

Дружеството не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт, в това число свързани с вируси, които биха могли да повредят компютърното оборудване на Потребителя.

Дружеството не дава гаранции за качество, съответствие с изискванията, пригодност, сигурност и др. на показваните на сайта продукти и услуги на трети лица. То не носи никаква отговорност за вреди – преки или косвени, в това число и за такива, произтичащи от използването или невъзможността за използване на информация от сайта, или за печалба, свързана с ползването на сайта.

Дружеството не носи отговорност за материали, до които сте получили достъп през този сайт.

Дружеството не носи никаква отговорост за верността на информацията, качеството, пригоднността, законосъобразността и др. на съдържанието, материали, продукти и услуги, предлагани или достъпни на сайтове на трети лица, до които Потребителят е получил достъп през този сайт. Дружеството не носи отговорност за каквито и да било щети, произтичащи от използването на горните сайтове.

Всякакви сделки между Потребител на сайта и трети лица,за които Потребителят е научил от сайта или са открити чрез сайта или станали възможни чрез него /напр. Сайт на трето лице е бил достъпен чрез автоматизирано препращане – линк от този Сайт/, включително дистанционни продажби, доставки на продукти и услуги, са сделки само между Потребителя и третите лица, без без каквото и да било участие и ангажимент на Дружеството. Дружеството не носи отговорност за спазване на условията по договорите и за качеството и съответствието с изискванията на предоставените продукти и услуги. Потребителят декларира, че няма да търси каквато и да било отговорност на Дружеството по повод на евентуални щети в резултат на тези сделки.

В случай, че Дружеството прецени, че Потребител нарушава тези правила, то  има право незабавно да преустанови ползването на сайта от този Потребител.

В случай на нарушаване на тези правила, приложими са разпоредбите на българското законодателство. Възникналите спорове ще бъдат под юрисдикцията на българските съдилища.

В случай, че Потребител не е съгласен с някое от горните правила, то той няма разрешение и следва незабавно да прекрати ползването на сайта!

 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРИТЕ И КАМПАНИИТЕ

ПРАВИЛА

1.1. Участниците в  www.quizshow.online са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените в уеб портала  www.quizshow.online  , наричани за краткост “ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА”.

1.2. ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА са публично оповестени и са достъпни на Интернет адрес: http./quzshow.online/

1.3. ОРГАНИЗАТОРЪТ на всяка една игра си запазва правото да допълва и/или променя ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, като допълненията и/или промените влизат в сила след публикуването им на Интернет адрес: http://www.quizshow.online

ПРАВО НА УЧАСТИЕ

2.1. В игрите и кампаниите на платформата quizshow.online могат да участват всички физически лица, навършили 18 години.

ПРОЦЕДУРА ЗА ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

3.1. Наградите са лични и не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни.

3.2. Не се допуска размяна на награда срещу паричната й стойност или други изгоди.

3.3. Наградата се получава в рамките на пет работни дни след обявяване на победителя. При непоискване след изтичане на петдневният период спечелилият я, губи правото си за получаването й.

ОТГОВОРНОСТ

4.1. ЕТ ”Извън контрол“ Ася Александрова „ не носи отговорност при допускане на печатна грешка при анонсирането на игрите и кампаниите в уеб портала www.quizshow.online.

4.2. „ ЕТ ”Извън контрол“ Ася Александрова не отговаря за погрешно заявена информация от участниците в игрите и кампаниите в уеб портала www.quizshow.online.

4.3. Всички претенции за награди, предявени след определения краен срок по 3.2., се считат за невалидни.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

„ЕТ ”Извън контрол“ Ася Александрова поема задължението, съгласно правилата на Закона за защита на личните данни, да събира и обработва личните данни, предоставени от участниците, единствено по повод и във връзка с игрите и кампаниите на  quizshow.online. С регистрирането за участие в игра в сайта, ще се счита, че участникът дава изричното си съгласие личните му данни, гласът му и образът му да бъдат използвани за цели, свързани с игрите или кампаниите на платформата.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ИГРАТА ИЛИ КАМПАНИЯТА

ОРГАНИЗАТОРЪТ има неотменимо право да прекрати играта или кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с т. 2 от ОФИЦИАЛНИТЕ ПРАВИЛА, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на правилата и/или форсмажорни обстоятелства.

СЪДЕБНИ СПОРОВЕ

Всеки потенциален спор между ОРГАНИЗАТОРА и участници в игрите и кампаниите на quizshow.online се решава по взаимна договорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

ПУБЛИЧНОСТ

8.1. ОРГАНИЗАТОРЪТ си запазва правото да публикува снимки или материали, предоставени от участниците, изцяло или отчасти по начин, който счита за подходящ, без да е необходимо допълнително съгласие от страна на участниците и без да се дължи възнаграждение, при съответно спазване на законодателството за защита на личните данни.

8.2. Участниците се съгласяват ОРГАНИЗАТОРЪТ или оторизирани от него лица да комуникират с тях посредством телефонни разговори, и-мейли и/или SMS-и по време на промоцията и в период 90 календарни дни след края й.